Usluge

Geodetske usluge za katastar nepokretnosti

Geodetske usluge za izradu projektne dokumentacije

Geodetske usluge za izvođenje i praćenje građevinskih radova

 

1 Legalizacija objekata

Pokretanje postupka legalizacije bespravnog objekta pokreće se podnošenjem zahtjeva za legalizaciju.

Uz zahtjev podnosi se elaborat izvedenog stanja izgrađenog objekta izrađen od strane licencirane geodetske organizacije.

List nepokretnosti, u kojem je evidentiran bespravni objekat i upisana zabilješka u “G” listu.

 2 Etažiranje (Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, tavanskim prostorom) povezano s odgovarajućim suvlasničkim delom (idealnim delom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom, ili od prava građenja sa zgradom.)

 3 Geodetski elaborati (Geodetski elaborat je stručan i detaljan prikaz neke promene na zemljištu. On je osnova za mijenjanje podataka na katastarskom planu i u  listovima nepokretnosti.)

4 Parcelacija zemljišta (Parcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih parcela, a može se raditi u građevinskom i vangrađevinskom, poljoprivrednom području. Koji su dokumenti potrebni za parcelaciju zemljišta?

  • kopija katastarskog plana
  • list nepokretnosti
  • dozvola ili saglasnost za parcelaciju

5 Upis objekta u katastar (Upis objekta u katastar obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine.Objekt se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina. Elaborat za evidentiranje objekta izrađuje ovlašćena geodetska agencija.)

6 Geodetsko snimanje vodova

7 Geodetski snimak ( Topografsko-katastarski plan – geodetska situacija sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Visinski prikaz detalja prikazuje se izohipsama i tačkama sa pridruženom visinom.)

8 Iskolčenje objekta (Iskolčenje objekta prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine. Iskolčenje objekta je prenošenje projektovanih elemenata (tačke, visine, dimenzije) na teren.

9 Posebna geodetska podloga

Dokaz o upisu objekta u katastar-uknjizba ili zabiiljezba)

10 Elaborat geodetskih radova